Photos taken by: INFORMATION SECTION

500 magkakakaw, sumailalim sa pagsasanay sa GAP