Photos taken by: INFORMATION SECTION

Pagsasanay sa Organikong Pagsasaka, kasalukuyang ginaganap